Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

 

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

 

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Свеон България ЕООД ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Свеон България ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 4500 лева, от които 3825 лева европейско финансиране и 675 лева национално финансиране.

 

Бенефициент: Свеон България ЕООД

Административен адрес: Плевен, бул. Христо Ботев 74

Адрес на изпълнение на проекта: Плевен, бул. Христо Ботев 74

ЕИК: 114598199

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

 

Начало: 23.06.2020 г.

Край: 23.09.2020 г.

BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 още за проекта